Onderwijskwaliteit

Niet alleen de cognitieve ontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling staan bij ons op school centraal.

Leerlingen verschillen van elkaar. Dat is een gegeven. Wij willen rekening houden met die verschillen en accepteren dat er verschillen zijn door het onderwijs op adaptieve wijze aan te bieden. Voorwaarden hiervoor zijn een veilig schoolklimaat, een prettige omgangssfeer en een stimulerende leeromgeving.

Ons onderwijsaanbod is zoveel mogelijk evidence based: gebaseerd op wat bewezen goed werkt in de praktijk. Dit geldt voor onze lesmethodes, maar ook voor onze didactiek: Wij werken met het activerende directe instructie model (ADIM). Verder werken wij op handelingsgerichte en planmatige wijze. Dat betekent dat we van elke leerling relevante gegevens verzamelen (bijvoorbeeld door toetsen en observaties), doelen stellen, plannen maken en uitvoeren en uiteindelijk evalueren of de doelen zijn behaald.