Visie

Onze visie op onderwijs

Onderwijs is er op gericht kinderen van een breed aanbod te voorzien. Bij ons ontwikkelen de kinderen zich op zowel cognitief als creatief gebied. In ons onderwijs is er een duidelijke verbinding te zien tussen de cognitieve ontwikkeling en het kunst & cultuuraanbod in het programma. Wij vinden het belangrijk dat kinderen nieuwsgierig, met plezier en gemotiveerd bezig zijn om te leren en zich te ontwikkelen. Elk kind heeft leer- en ontwikkelmogelijkheden. Daarom richten wij alle lessen zodanig in dat elk kind uitgedaagd wordt om er het optimale uit te halen. Dit vraagt van de leerkrachten dat er dagelijks met veel passie, betrokkenheid en ‘vuur’ ons werk uitvoeren! We leggen voor zowel de kinderen als voor onszelf de lat hoog en hebben hierbij een open en nieuwgierige houding.

Wij hebben vijf speerpunten:

Basis op orde De tussen- en eindopbrengsten zijn op Basisschool Vuurvogel voldoende. Dit vloeit voort uit het fenomeen dat er krachtige, doelgerichte taal- en rekenlessen worden gegeven met de focus op differentiatie en coöperatief leren. De methodes zijn hierbij de onderlegger en zijn leidend in deze qua leerstofaanbod en leerlijnen. De rekenlessen worden gegeven middels de methode Pluspunt 3. De taal- en spellingslessen worden gegeven middels de methode Taal Actief 4.

Buurtschool Wij zijn de school waar behalve onderwijs ook andere voorzieningen te vinden zijn. De leerlingen zijn voor het grootste gedeelte afkomstig uit de directe omgeving van de school.

Cultuur en kunstschool Samen met KIDD willen we de ogen van onze kinderen openen en ze bewustmaken van cultuur en kunst uit hun eigen omgeving met Almere als inspiratiebron. Ze laten ontdekken dat kunst onderdeel is van je leven, van de straat en de stad waarin je woont. We bieden de leerlingen een doorlopende leerlijn kunst en cultuur aan met als doel een samenhangend programma dat aansluit bij de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie.

Broedplaats De meerpresteerders komen eens per week samen in de Broedplaats, waar zij leren om met uitdagingen om te gaan. De kinderen kiezen uit een grote verzameling van uitdagingen; dit zijn 360 opdrachten met een hoge moeilijkheidsgraad, denk daarbij aan het schrijven van een thematische gedichtenbundel of het ontwerpen van een escaperoom voor kinderen. Daarbij maken zij een stappenplan, zetten deze om naar een planning per week en passen deze planning voortdurend aan gedurende de daarop volgende weken. Bij de Broedplaats gaat het om het leerproces, niet om het eindproduct. Hoe gaan de kinderen om met hindernissen? Welke obstakels kunnen zij voorzien? En hoe gaan zij deze overwinnen? Elke periode van acht weken wordt de Broedplaats afgesloten met een feestelijke opbrengstenconferentie.

Ouderbetrokkenheid Ouders zijn actief betrokken in en bij de school, ze zijn (mede)verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ze spelen hierin een actieve rol door te participeren waar nodig, denk hierbij aan het helpen met huiswerk. We hebben een actieve ouderraad en medezeggenschapsraad.